تبلیغات
«هوالجمیل» - قلب

********

مراقب قلب ها باشیم

وقتی تنهاییم،به دنبال دوست می گردیم

پیدایش که کردیم،به دنبال عیب هایش می گردیم

وقتی که از دست دادیمش،به دنبال خاطراتش می گردیم

و همچنان تنها می مانیم

***********************

هیچ چیز آسان تر از قلب نمی شکند

ژان پل سارتر

*

Making MusiC