تبلیغات
«هوالجمیل» - وصیتنامه امام حسین (ع)

بسم اللّه الّرحمن الّرحیم

وصیتنامه امام حسین(ع )

 

 «هذا ما اوصى به الحسین بن علی الى اخیه محمد بن الحنفیة.یـشـهـد ان لا اله الا اللّه وحده لا شریك له وان محمدا عبده ورسوله , جا بالحق من عن الحق وان الـجـنة والنار حق وان الساعة اتیة لا ریب فیها وان اللّه یبعث من فی القبور, وانی لم اخرج اشرا ولا بـطـرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی (ص) ارید ان امر بالمعروف وانـهـى عـن المنكر واسیر بسیرة جدی وابی علی ابن ا بی طالب (ع) فمن قبلنی بقبول الحق فاللّه اولـى بـالـحـق ومن رد علی هذا اصبرحتى یقضی اللّه بینی وبین القوم بالحق وهو خیر الحاكمین وهذه وصیتی یا اخی الیك وما توفیقی الا باللّه علیه توكلت والیه انیب.»

 

بعد از آنكه ((محمدبن حنفیه)) خدمت برادر بزرگوارش سیدالشهدا(ع)شرفیاب شد وحضرت را از رفـتن به سمت عراق بر حذر داشت وحضرت امتناع كرد, آنگاه كاغذ وقلم طلب كرد ووصیتنامه فوق را مرقوم فرمود وبه دست برادر سپرد.بـعـد از حـمد وثناى الهى , این چیزى است كه حسین بر برادرش محمد حنفیه وصیت مى كند. شهادت مى دهم به توحید ویگانگى خداوند واینكه محمد بنده وفرستاده بحق اوست واینكه بهشت وجـهـنـم حـق است وقیامت بدون هیچ شكى واقع مى شود وخداوند انسانهارا زنده مى كند خروج وقـیـام من از روى سركشى وخوشگذرانى وفساد وظلم در روى زمین نیست , بلكه قیام من براى اصـلاح در امـت پـیـامـبـر(ص) وامـر بـه مـعـروف ونـهـى از مـنـكـراست , ومى خواهم به سیره پـیـامـبـر(ص)وپـدرم عـلـى بـن ابـیـطـالـب عـمـل كـنـم پـس هـر كـس قبول كند, در واقع خـداونـدراپـذیـرفـته است (چون راه من از راه خدا جدا نیست) وهر كه تخلف كند, صبر مى كنم تـاخداوند بین من ومردم ستمكار،حكم كند برادرم!این وصیت وسفارش من به تواست وتوفیق از خداونداست وتوكل به او مى كنم وبازگشت هم به سوى اوست.

*

Making MusiC